Суббота, 27.02.2021, 13:43
Приветствую Вас Гость

Чернобыль & Чернобыляне

Каталог статей

Главная » Статьи » Законодательство » Про статус і соціальний захист громадян

ч.6
   Стаття 55. Умови надання пенсій за  віком  особам,  які 
                працювали  або   проживали   на   територіях 
                радіоактивного забруднення 

     Особам,  які  працювали  або    проживали    на    територіях 
радіоактивного  забруднення,  пенсії  надаються   із    зменшенням 
пенсійного віку, встановленого для одержання державних пенсій:
 ____________________________________________________________ 
  N |   Категорії осіб, які постраждали             |Зменшен-
 п/п|                                               |ня віку
 ___|_______________________________________________|________ 

 1.  Учасники ліквідації наслідків аварії на 
     Чорнобильській АЕС: 

     - які працювали у зоні відчуження з моменту
     аварії до 1 липня 1986 року незалежно від
     кількості робочих днів, а з 1 липня 1986 року
     по 31 грудня 1986 року - не менше 5 календарних
     днів                                             10 років 

     - які працювали у 1987 році у зоні відчуження
     не менше 14 календарних днів                      8 років
     - які працювали з 1 липня 1986 року по 31 груд-
     ня 1986 року у зоні відчуження від 1 до 5 кален-
     дарних днів, у 1987 році - від 10 до 14 кален-
     дарних днів, у 1988 році - не менше 30 кален-
     дарних днів, на діючих пунктах санітарної оброб-
     ки населення і дезактивації техніки або їх бу-
     дівництві - не менше 14 календарних днів у 1986
     році                                              5 років
{  Абзац  четвертий  пункту 1 частини першої статті 55 із змінами, 
внесеними  згідно із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }
     Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС, 
які відпрацювали на  підземних  роботах,  на  роботах  з  особливо 
шкідливими і  особливо  важкими  умовами  праці  за  списком  N  1 
виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним  у 
встановленому порядку (чоловіки - 10 років і  більше,  жінки  -  7 
років 6 місяців  і  більше),  вік  виходу  на  пенсію  зменшується 
додатково на три роки понад передбачений цією статтею.
     Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС, 
які відпрацювали на інших роботах з шкідливими і  важкими  умовами 
праці  за  списком  N  2  виробництв,  робіт,  професій,  посад  і 
показників, затверджуваним у встановленому порядку (чоловіки -  12 
років 6 місяців і більше, жінки - 10 років і більше),  вік  виходу 
на пенсію зменшується додатково на  один  рік  понад  передбачений 
цією статтею. 

2. Потерпілі від Чорнобильської катастрофи: 

     - евакуйовані з 10-кілометрової зони відчуження 
       у 1986  році                                   10 років 

     - евакуйовані з інших територій зони відчуження 
       у 1986 році                                     8 років 

     - особи, які постійно проживали або 
       постійно проживають чи постійно працювали       4 роки * 
       або постійно працюють у зоні безумовного     та додатково 
       (обов'язкового) відселення за умови, що      1 рік за кож- 
       вони за станом на 1 січня 1993 року прожили  ний рік про- 
       або відпрацювали у цій зоні не менше         живання, робо- 
       2 років                                      ти, але не 
                                                    більше 
                                                    9 років 

     - особи, які постійно проживали або            3 роки * 
       постійно проживають чи постійно працювали    та додатково 
       або постійно працюють у зоні гарантованого   1 рік за 2 
       добровільного відселення за умови, що вони   роки про- 
       за станом на 1 січня 1993 року прожили або   живання, робо- 
       відпрацювали у цій зоні не менше 3 років     ти, але не 
                                                    більше 
                                                    6 років 

     - особи, які постійно проживали або постійно   2 роки * 
       проживають чи постійно працювали або         та додатково 
       постійно працюють у зоні посиленого          1 рік за 3 
       радіологічного контролю за умови, що вони    роки про- 
       за станом на 1 січня 1993 року прожили або   живання, робо- 
       відпрацювали у цій зоні не менше 4 років     ти, але не 
                                                    більше 
                                                    5 років 

     - особи, які працювали з моменту аварії до     2 роки 
       1 липня 1986 року не менше 14 календарних 
       днів або не менше трьох місяців протягом 
       1986-1987 років за межами зони відчуження 
       на роботах з особливо шкідливими умовами 
       праці (за радіаційним фактором), пов'яза- 
       ними з ліквідацією наслідків аварії на 
       Чорнобильській  АЕС, що виконувалися за 
       урядовими завданнями
{  Абзац  сьомий  пункту  2  частини  першої  статті 55 в редакції 
Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 }
————————————
     *     Початкова    величина    зниження    пенсійного    віку 
встановлюється лише особам, які постійно  проживали  або  постійно 
працювали  у  зазначених  зонах  з моменту аварії по 31 липня 1986 
року незалежно від часу проживання або роботи в цей період. 

     Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на 
підземних роботах, на роботах з  особливо  шкідливими  і  особливо 
важкими умовами праці за списком  N  1  (чоловіки  -  10  років  і 
більше, жінки - 7 років 6 місяців і більше), вік виходу на  пенсію 
зменшується додатково на два роки понад передбачений цією статтею.
     Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на 
інших роботах з шкідливими і важкими умовами праці за списком N  2 
(чоловіки - 12 років 6 місяців  і  більше,  жінки  -  10  років  і 
більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково  на  один  рік 
понад передбачений цією статтею.
     Пенсійний вік за бажанням особи може бути знижено  тільки  за 
однією підставою, передбаченою цією статтею,  якщо  не  обумовлено 
інше.
     Призначення та виплата пенсій названим категоріям провадиться 
відповідно  до  Закону  України  "Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) і цього Закону.
{  Частина третя статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005 } 
{ Стаття 55 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 } 

     Стаття 56. Пільги щодо обчислення стажу роботи (служби) 

     1.  Час  роботи, служби (в тому числі державної) з ліквідації 
наслідків   аварії   на   Чорнобильській  АЕС  у  зоні  відчуження 
зараховується  до  стажу  роботи,  стажу державної служби, вислуги 
років,  яка  надає  право на пенсію за вислугу років відповідно до 
Закону  України  "Про  пенсійне  забезпечення  осіб,  звільнених з 
військової  служби,  та деяких інших осіб" ( 2262-12 ): до 1 січня 
1988  року  -  у потрійному, а з 1 січня 1988 року до 1 січня 1993 
року  -  у  полуторному  розмірі  (у  тому  числі  за  списком N 1 
(  36-2003-п  )).  З 1 січня 1993 року та в наступні роки пільги з 
обчислення  стажу  роботи у зоні відчуження визначаються Кабінетом 
Міністрів   України.  {  Пункт  1  статті  56  в  редакції  Закону 
N 230/96-ВР  від 06.06.96; із змінами, внесеними згідно із Законом 
N  3108-IV  (  3108-15 ) від 17.11.2005; в редакції Закону N 231-V 
( 231-16 ) від 05.10.2006 }
     2. Право  на   пенсію  в  повному  розмірі  мають  громадяни, 
віднесені до категорій 1, 2, 3, 4, за умови стажу роботи  не  менш 
як: чоловіки - 20 років, жінки - 15 років, із  збільшенням  пенсії 
на один процент заробітку за кожний рік роботи понад  встановлений 
цим  пунктом  стаж,  але  не  вище  75  процентів   заробітку,   а 
громадянам, які відпрацювали за списком N 1, чоловіки -  10  років 
і більше, жінки - 7  років  6  місяців  і  більше  -  не  вище  85 
процентів заробітку.
     3.   Громадянам,  віднесеним  до  категорій  1,  2,  3  і  4, 
надається  статус  ветерана  праці  за умови наявності у них стажу 
роботи  на 10 років більшого за встановлений пунктом 2 цієї статті 
(у  жінок  -  25  років,  у  чоловіків  -  30  років). { Статтю 56 
доповнено пунктом 3 згідно із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96; із 
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 3108-IV ( 3108-15 ) від 
17.11.2005 } 

     Стаття 57. Пільги по обчисленню середньомісячного заробітку 

     Обчислення середньомісячного заробітку провадиться відповідно 
до  Закону  України  "Про  загальнообов'язкове  державне  пенсійне 
страхування" ( 1058-15 ).
     У разі  обчислення  пенсії  відповідно  до   частини   другої 
статті 27   Закону   України   "Про  загальнообов'язкове  державне 
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) за бажанням того,  хто звернувся 
за  пенсією,  середньомісячний  фактичний заробіток для обчислення 
пенсії може визначатися за будь-які 12 місяців  підряд  роботи  на 
територіях радіоактивного забруднення.
     Якщо особа,   яка  звернулася  за  пенсією,  пропрацювала  на 
територіях радіоактивного забруднення:
     менше 12 місяців,  - середньомісячний заробіток  визначається 
шляхом поділу загальної суми заробітку за календарні місяці роботи 
на кількість цих місяців;
     не менше   30   календарних   днів   у   двох   місяцях,    - 
середньомісячний   заробіток  визначається  за  будь-які  фактично 
відпрацьовані 30 календарних днів роботи;
     менше місяця,  - середньомісячний заробіток  визначається  за 
цей  календарний  місяць  з  додаванням  до  заробітку на основній 
роботі.
     Порядок обчислення    середньомісячного     заробітку     для 
призначення пенсії по інвалідності,  що настала внаслідок каліцтва 
чи  захворювання,  і  пенсії  у  зв'язку  з  втратою  годувальника 
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  призначеної  відповідно до 
статті 54 цього Закону, визначається Кабінетом Міністрів України.
     Особам, які брали участь у  ліквідації  наслідків  аварії  на 
Чорнобильській  АЕС у 1986 році,  а також в евакуації населення на 
добровільній  безплатній  основі  і  стали  інвалідами   внаслідок 
Чорнобильської    катастрофи,    що    підтверджено   відповідними 
документами,  пенсія по інвалідності за їх бажанням обчислюється з 
п'ятикратного   розміру   мінімальної  заробітної  плати,  що  був 
встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження.
{  Стаття  57  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 3108-IV 
(  3108-15  ) від 17.11.2005; в редакції Закону N 231-V ( 231-16 ) 
від 05.10.2006 } 

     Стаття 58. Пільги по виплаті пенсій працюючим пенсіонерам 

     Пенсії  особам,  які  постраждали  внаслідок   Чорнобильської 
катастрофи,  виплачуються  в  повному  розмірі   без    урахування 
одержуваного заробітку (доходу). 
 

     {  Частину  другу  статті  58  вилучено  на  підставі  Закону 
N 2532-12 від 01.07.92 } 
 

     Стаття 59. Пенсії військовослужбовцям, які брали участь 
                у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 

     Пенсії   військовослужбовцям  призначаються  з  їх  грошового 
забезпечення згідно з цим Законом та іншими законодавчими  актами. 
Додаткова  пенсія  за  шкоду,  заподіяну  здоров'ю,  призначається 
відповідно до статті 51 цього Закону. { Частина перша статті 59  в 
редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 }
     Військовослужбовцям пенсії по інвалідності, а членам їх сімей 
пенсії у зв'язку з втратою годувальника  внаслідок  Чорнобильської 
катастрофи за їх  бажанням  можуть  призначатися  на  умовах  і  в 
порядку, визначених законодавством України  для  осіб,  які  стали 
інвалідами  внаслідок  поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони 
дістали при  виконанні  обов'язків  військової  служби  (службових 
обов'язків) або відповідно до статті 54 цього Закону.
     Особам,  які  брали    участь    у    ліквідації    наслідків 
Чорнобильської катастрофи під час  проходження  дійсної  строкової 
служби і внаслідок чого стали інвалідами, пенсія  по  інвалідності 
обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням цих осіб з 
п'ятикратного   розміру   мінімальної  заробітної  плати,  що  був 
встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження.
{  Частина третя статті 59 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 } 

     Стаття 59-1. Виплата пенсій громадянам України, які 
                  постраждали внаслідок Чорнобильської 
                  катастрофи, у разі виїзду за кордон 

     У разі виїзду  пенсіонера  із  числа  постраждалих  внаслідок 
Чорнобильської  катастрофи  на постійне місце проживання за кордон 
пенсія,  призначена в Україні,  крім пенсії,  зазначеної в частині 
другій цієї статті,  виплачується в порядку, передбаченому статтею 
51  Закону  України  "Про  загальнообов'язкове  державне  пенсійне 
страхування" ( 1058-15 ). 

     Пенсія по  інвалідності,  що  настала  внаслідок  каліцтва чи 
захворювання  внаслідок  Чорнобильської   катастрофи,   призначена 
згідно  із  статтею  54 цього Закону,  в разі виїзду пенсіонера на 
постійне місце  проживання  за  кордон  виплачується  органом,  що 
призначає  пенсії.  При цьому застосовується порядок переведення в 
інші країни пенсій по інвалідності  внаслідок  трудового  каліцтва 
або професійного захворювання, що визначається Кабінетом Міністрів 
України.
{  Закон  доповнено  статтею  59-1  згідно  із  Законом  N 3108-IV 
( 3108-15 ) від 17.11.2005 } 

     Стаття 60. Інші пільги та компенсації особам, які 
                постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

     Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи, 
можуть  надаватись  й  інші  пільги  та  компенсації,  передбачені 
законодавством України. 

                          Р о з д і л IX 

      ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК 
                    ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 

     Стаття 61. Пільги щодо оподаткування об'єднань громадян, 
                які постраждали внаслідок Чорнобильської 
                катастрофи 

    Пільги щодо оподаткування об'єднань громадян,  які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи,  встановлюються законами  про 
оподаткування.
{ Стаття 61 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2532-12  від 
01.07.92, Декретом N 12-92 від 26.12.92, Законами  N  3180-12  від 
05.05.93, N 498/95-ВР від 22.12.95, в редакції Закону N  230/96-ВР
від 06.06.96 } 

                          Р о з д і л X 

                        ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

     Стаття 62. Роз'яснення порядку застосування цього Закону 

     Роз'яснення порядку застосування цього Закону  провадиться  у 
порядку,  визначеному Кабінетом Міністрів України, рішення якого є 
обов'язковими для виконання міністерствами та іншими  центральними 
органами  державної  виконавчої влади України,  місцевими органами 
державної  виконавчої  влади,  всіма   суб'єктами   господарювання 
незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності.
{ Стаття 62 в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

     Стаття 63. Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією 
                цього Закону 

     Фінансування  витрат,  пов'язаних з реалізацією цього Закону, 
здійснюється за рахунок коштів  державного  бюджету,  коштів,  які 
враховуються  при  визначенні  міжбюджетних трансфертів,  та інших 
джерел, не заборонених законодавством.
{ Стаття 63 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92; текст статті 
63  в  редакції  Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну 
визнано  неконституційною  згідно  з Рішенням Конституційного Суду 
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

     Стаття 64. Відповідальність осіб за порушення цього Закону 

     Особи, винні в порушенні вимог цього  Закону,  утаюванні  або 
навмисному перекрученні відомостей про стан радіаційної обстановки 
або про захворюваність людей,  у  видачі  документів,  посвідчень, 
вчиненні будь-яких  інших  діянь,  що  призводять  до  незаконного 
одержання громадянами прав  і  пільг,  передбачених  цим  Законом, 
несуть    матеріальну,    адміністративну    або       кримінальну 
відповідальність, встановлену законодавством України. 

     Стаття  65.  Порядок  видачі  посвідчень   особам,   які 
                  постраждали    внаслідок     Чорнобильської 
                  катастрофи 

     1. Учасникам ліквідації наслідків  аварії  на  Чорнобильській 
АЕС  та  потерпілим  від  Чорнобильської   катастрофи    видаються 
посвідчення,  виготовлені  за  зразками,  затвердженими  Кабінетом 
Міністрів України.
     Дітям, які не досягли повноліття,  посвідчення  видаються  на 
загальних підставах та вручаються батькам.
     2.  При  зміні  категорії,  а  також у випадках, передбачених 
статтею 17 цього Закону, посвідчення підлягає заміні.  (  Пункт  2 
статті 65 в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 )
     3.  Посвідчення  "Учасник  ліквідації  наслідків  аварії   на 
Чорнобильській АЕС" та "Потерпілий від Чорнобильської  катастрофи" 
є документами, що підтверджують статус громадян,  які  постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та надають право користування 
пільгами, встановленими цим Законом.
     4.  Видача  посвідчень  провадиться  спеціально уповноваженим 
центральним  органом  виконавчої влади, Радою міністрів Автономної 
Республіки  Крим, державними адміністраціями областей, Київською і 
Севастопольською  міськими  державними адміністраціями за поданням 
районних  державних  адміністрацій. { Абзац перший пункту 4 статті 
65  із змінами, внесеними згідно із Законом N 231-V ( 231-16 ) від 
05.10.2006 }
     Порядок видачі посвідчень встановлюється Кабінетом  Міністрів 
України.
{ Стаття 65 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 } 

     Стаття 66. Поширення дії цього  Закону  на громадян 
                інших  держав, які постраждали внаслідок 
                Чорнобильської катастрофи 

     Громадяни  інших   держав,    які    постраждали    внаслідок 
Чорнобильської  катастрофи,  користуються  всіма   пільгами,    що 
передбачені  цим  Законом,  у  разі  переїзду  на  постійне  місце 
проживання в Україну. 

     Стаття 67.  Порядок  підвищення  розміру  доплат,  пенсій  і 
                 компенсацій, передбачених цим Законом 

     Конкретні розміри   всіх   доплат,   пенсій   і   компенсацій 
підвищуються  Кабінетом  Міністрів  України  відповідно  до  зміни 
індексу вартості життя і зростання мінімальної заробітної плати.
     Крім   індексації  пенсії,  яка  здійснюється  відповідно  до 
законодавства  про індексацію грошових доходів населення,  у разі, 
якщо величина середньої  заробітної  плати  в  Україні  за  даними 
спеціально  уповноваженого  центрального органу виконавчої влади в 
галузі статистики за минулий рік зросла,  то з 1 березня поточного 
року розмір пенсії підвищується в порядку,  встановленому частиною 
другою статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове  державне 
пенсійне  страхування" ( 1058-15 ). { Статтю 67 доповнено частиною 
другою згідно із Законом N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }
     Максимальний  розмір  пенсій, призначених відповідно до цього 
Закону  (з  урахуванням  надбавок,  підвищень,  додаткових пенсій, 
цільової грошової  допомоги,  пенсії  за  особливі  заслуги  перед 
Україною  та інших доплат до пенсій,  встановлених законодавством) 
не може перевищувати дванадцять  мінімальних  розмірів  пенсії  за 
віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону 
України "Про загальнообов'язкове  державне  пенсійне  страхування" 
(  1058-15  ).  {  Статтю  67 доповнено частиною третьою згідно із 
Законом  N  231-V  (  231-16  )  від 05.10.2006; в редакції Закону 
N   107-VI   (   107-17   )   від   28.12.2007   -  зміну  визнано 
неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ Стаття 67 в редакції Закону N 230/96 від 06.06.96 } 

     Стаття 68.  Підстави  для  припинення виплати компенсацій та 
                 надання пільг за проживання  на  території  зони 
                 безумовного (обов'язкового) відселення 

     Виплата компенсацій і надання пільг, передбачених статтями 37 
і 46 цього Закону,  громадянам,  які проживають на території  зони 
безумовного  (обов'язкового)  відселення,  припиняється  у разі їх 
відмови від переселення в збудоване для цієї мети  житло  (житлові 
умови   повинні   відповідати   вимогам,   передбаченим   житловим 
законодавством).  На зазначених громадян у  період  їх  подальшого 
проживання  на  радіоактивно  забрудненій території не поширюється 
також пільга щодо зменшення пенсійного віку,  передбачена  статтею 
55 цього Закону.
{ Стаття 68 в редакції Законів N 2532-12 від 01.07.92, N 230/96-ВР
від 06.06.96 } 
 

     {  Статтю  69  виключено  на  підставі Закону N 230/96-ВР від 
06.06.96 } 
 

     Стаття 70.  Захист прав громадян, які постраждали 
                 внаслідок Чорнобильської катастрофи 

     Громадяни, які     постраждали    внаслідок    Чорнобильської 
катастрофи,  мають право захищати у відповідних державних, судових 
органах свої законні інтереси та інтереси своїх дітей.
{ Закон доповнено статтею 70 згідно із  Законом  N  230/96-ВР  від 
06.06.96 } 

     Стаття 71. Особливості внесення змін до цього Закону 

     Дія положень  цього  Закону  не  може  призупинятися   іншими 
законами, крім законів про внесення змін до цього Закону.
{  Закон доповнено статтею 71 згідно із Законом N 231-V ( 231-16 ) 
від 05.10.2006 } 
 

 Голова Верховної Ради Української РСР                  Л.КРАВЧУК 

 м. Київ, 28 лютого 1991 року 
          N 796-XII 

Категория: Про статус і соціальний захист громадян | Добавил: Natis (01.03.2011)
Просмотров: 1282 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
Случайное фото
Поиск
Облако тегов
Кто в гостях
Погода в Чернобыле
Категории раздела
Зона отчуждения [2]
Зона отчуждения
Про статус і соціальний захист громадян [6]
Про статус і соціальний захист громадян
Последние новости
[06.05.2017]
Обновлен и добавлен материал (0)
[27.04.2017]
Поминальные дни в Чернобыле и Чернобыльском районе в 2017 году. (0)
[26.04.2016]
30 лет со дня катастрофы. (0)
[22.04.2016]
Про організацію та забезпечення проведення Днів пам*яті (поминальних днів) у 2016 році (0)
Чат
Наш возраст
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright © 2009-2021 chernobylpeople.ucoz.ua Все права защищены. При использовании материалов сайта в письменном или электронном виде, ссылка на сайт обязательна. | Конструктор сайтов - uCoz