Четверг, 04.03.2021, 03:05
Приветствую Вас Гость

Чернобыль & Чернобыляне

Каталог статей

Главная » Статьи » Законодательство » Про статус і соціальний захист громадян

ч.5
 Стаття 35. Компенсація громадянам за майно, втрачене 
                у зв'язку з евакуацією, відселенням або 
                самостійним переселенням 

     Компенсація громадянам за втрачене у  зв'язку  з  евакуацією, 
відселенням або самостійним переселенням відповідно  до  статті  4 
цього Закону майно включає:
     1)  грошову  компенсацію  у  повному  розмірі вартості жилих, 
дачних,  садових  будинків,  гаражів,  господарських  будівель  та 
споруд,  яка  здійснюється  за  цінами,  встановленими  на  момент 
припинення права власності.
     Компенсація за   майно,  зазначене  в  абзаці  першому  цього 
пункту,  виплачена  у  період  1992-1996  років,  за   зверненнями 
громадян,  яким  вона  була  виплачена,  або  спадкоємців підлягає 
перерахунку  з  врахуванням  отриманої   компенсації   в   розмірі 
вартості,  що  склалася  на  період введення національної грошової 
одиниці України.  Виплату здійснити протягом 5 років,  з  1  січня 
2003  року до 31 грудня 2007 року; { Пункт 1 частини першої статті 
35  в  редакції  Законів  N  230/96-ВР  від  06.06.96,  N 3054-III 
( 3054-14 ) від 07.02.2002 }
     2)  вартість  сільськогосподарських  тварин,  що   підлягають 
вимушеному забою з причини підвищеного радіоактивного забруднення, 
яка відшкодовується  органами  державного  страхування  в  повному 
розмірі за страховими документами;
     3)    вартість    плодоягідних    насаджень,    посівів    та 
незастрахованих  сільськогосподарських  тварин  за   затвердженими 
Кабінетом Міністрів України розцінками;
     4) вартість домашнього майна, яке за ступенем  радіоактивного 
забруднення не може бути перевезено на нове місце  проживання,  за 
фактичною вартістю з урахуванням зносу, яка визначається комісіями 
відповідних  рад;  {  Пункт 4 частини першої статті 35 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 } 
 

     {  Пункт  5  частини  першої  статті 35 виключено на підставі 
Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 
неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 
 

     {  Пункт  6  частини  першої  статті 35 виключено на підставі 
Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 
неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 
 

     Громадяни, які до введення в дію цього Закону одержали кредит 
на будівництво житла,  дач,  гаражів  на  забруднених  територіях, 
звільняються від сплати процентів за користування позикою.
     Громадяни,  евакуйовані із зони відчуження, відселені із зони 
безумовного (обов'язкового) або зони  гарантованого  добровільного 
відселення,  а  також  громадяни,  що  самостійно  переселилися  з 
територій,  які зазнали радіоактивного забруднення і які на момент 
евакуації,  відселення  або  самостійного переселення були членами 
колективних або інших сільськогосподарських підприємств,  а  також 
пенсіонери  з  їх  числа,  що  до  набрання  чинності  цим Законом 
проживали  у  сільській  місцевості,  мають  право  на   отримання 
земельної  частки  (паю)  за  новим  місцем роботи (проживання) із 
земель  запасу  та  резервного  фонду  в  розмірі  та  в  порядку, 
визначених  законодавством. { Статтю 35 доповнено частиною третьою 
згідно із Законом N 2399-III ( 2399-14 ) від 26.04.2001 } 
 

     {  Частину  четверту  статті  35 виключено на підставі Закону 
N   107-VI   (   107-17   )   від   28.12.2007   -  зміну  визнано 
неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 
 

     Компенсації, передбачені цією статтею, надаються один раз. 

     Стаття 36. Компенсації та пільги громадянам, які евакуйовані, 
                відселені  (відселяються) або  самостійно 
                переселилися (переселяються) на нове місце 
                проживання 

     Громадянам, які  евакуйовані,  відселені  (відселяються)  або 
самостійно  переселилися  (переселяються)  відповідно  до статті 4 
цього  Закону на нове місце проживання, надаються такі компенсації 
та пільги:
     1)   виплата  одноразової  допомоги  в  порядку  та  розмірі, 
встановлених  Кабінетом  Міністрів України на кожного члена сім'ї; 
{ Пункт 1 частини першої статті 36 в редакції Закону N 2532-12 від 
01.07.92;  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  107-VI 
(  107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно 
з  Рішенням  Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 
22.05.2008 }
{ Щодо дії пункту 1 частини першої статті 36 додатково див. Закони 
N  3235-IV  (  3235-15  )  від  20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 
19.12.2006,    Рішення    Конституційного    Суду    N   6-рп/2007 
( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }
     2) оплата  вартості  проїзду,  витрат  на  перевезення  майна 
залізничним, водним  або  автомобільним  транспортом  за  нормами, 
встановленими   обласною   державною  адміністрацією;  {  Пункт  2 
частини  першої   статті  36   в  редакції  Закону  N 2532-12  від 
01.07.92 }
     3) збереження середньої заробітної  плати  за  дні  зборів  у 
дорогу і влаштування на новому місці проживання, але не більше  14 
робочих днів, а також за час  перебування  у  дорозі   виходячи  з 
середньомісячного заробітку за попереднім місцем роботи;
     4) оплата витрат, пов'язаних з  переїздом,  яка  здійснюється 
місцевими  Радами  народних  депутатів  за    попереднім    місцем 
проживання за рахунок коштів, виділених  на  ліквідацію  наслідків 
Чорнобильської катастрофи; 
 

     {  Пункт  5  частини  першої  статті 36 виключено на підставі 
Закону  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007  -  зміну визнано 
неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 
 

     6)  першочергове  влаштування  на роботу місцевими державними 
адміністраціями,   виконавчими   органами   рад,   підприємствами, 
установами, організаціями за новим місцем проживання з урахуванням 
професії,  спеціальності, кваліфікації. У разі неможливості такого 
працевлаштування  громадянам  гарантується  надання іншої роботи з 
урахуванням  їх  побажань  і  громадських  потреб  або  можливості 
навчання  нових  професій  (спеціальностей)  із  збереженням  їм у 
встановленому  порядку  середньої  заробітної плати на весь період 
перепідготовки, але не більше одного року. { Абзац перший пункту 6 
частини  першої  статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }
     За громадянами, які працювали на  забруднених  територіях  до 
відселення або самостійного  переселення,  зберігається  за  новим 
місцем роботи безперервний стаж,  стаж  роботи  за  спеціальністю, 
присвоєна їм  кваліфікація  та  звання  в  порядку  і  на  умовах, 
визначених законодавством;
     7)  позачергове  придбання  товарів,   за    які    виплачено 
компенсацію відповідно до пункту 4 статті 35 цього Закону;
     8) звільнення від  сплати  протягом  трьох  років  податку  з 
власників транспортних  засобів,  а  також  звільнення  осіб,  які 
відселилися  або  самостійно  переселилися  в  сільські   населені 
пункти,  на  такий  же  строк  від  сплати   податку з будівель. 
{ Пункт 8 частини першої статті 36 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 3180-12 від 05.05.93 }
     Компенсації та пільги, передбачені  цією  статтею,  надаються 
один раз. 

     Стаття 37. Компенсації громадянам, які проживають на 
                територіях радіоактивного забруднення 

     Громадянам,   які  проживають  на  територіях  радіоактивного 
забруднення,  виплачується  щомісячна грошова допомога у зв'язку з 
обмеженням споживання продуктів харчування  місцевого  виробництва 
та  особистого  підсобного  господарства  в  порядку  та розмірах, 
встановлених Кабінетом Міністрів України. 

     Перелік населених   пунктів,   жителям   яких    виплачується 
щомісячна  грошова  допомога,  затверджується  Кабінетом Міністрів 
України. 

     Ця допомога  виплачується   щомісячно   органами   праці   та 
соціального захисту населення за місцем реєстрації. Виплата за два 
і більше місяців забороняється.
{  Текст  статті  37  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законами 
N  2532-12  від  01.07.92,  N  231-V  ( 231-16 ) від 05.10.2006; в 
редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано 
неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 
{  Щодо  дії  тексту  статті  37  додатково  див. Закони N 3235-IV 
(  3235-15  )  від  20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, 
Рішення  Конституційного  Суду  N  6-рп/2007  (  v0a6p710-07 ) від 
09.07.2007 } 

     Стаття 38. Бронювання жилого приміщення за особами, які 
                направлені або приїхали за вільним наймом чи 
                за контрактом на роботу в зони відчуження, 
                безумовного (обов'язкового) та гарантованого 
                добровільного відселення 

     Особи, які  направлені або  приїхали  за  вільним  наймом  на 
роботу  в  зони  відчуження,  безумовного    (обов'язкового)    та 
гарантованого   добровільного   відселення,  а  також  особи,  які 
працюють на територіях радіоактивного забруднення  за  контрактом, 
мають право на бронювання жилого приміщення за  попереднім  місцем 
проживання на весь час роботи в зазначених зонах. 

                         Р о з д і л VII 

     ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА 
              ТЕРИТОРІЯХ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ 

     Стаття 39.  Доплата громадянам, які працюють на територіях 
                 радіоактивного забруднення 

     Громадянам,   які   працюють   на  територіях  радіоактивного 
забруднення,   провадиться   доплата   в   порядку   та  розмірах, 
встановлених Кабінетом Міністрів України. { Частини першу та другу 
статті  39  замінено  однією  частиною  згідно із Законом N 107-VI 
(  107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно 
з  Рішенням  Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 
22.05.2008 }
{ Щодо дії частин першої та другої статті 39 додатково див. Закони 
N  3235-IV  (  3235-15  )  від  20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 
19.12.2006,    Рішення    Конституційного    Суду    N   6-рп/2007 
( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }
     Громадянам, які  працюють  у зоні відчуження,  а також у зоні 
безумовного (обов'язкового) відселення  після  повного  відселення 
жителів, за рішенням Адміністрації зони відчуження, встановлюється 
доплата згідно  з  положенням,  затвердженим  Кабінетом  Міністрів 
України.
{ Стаття 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2532-12  від 
01.07.92, в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

     {  Дію  статті  40  зупинено  на  2007  рік в частині виплати 
компенсацій   і  допомог  у  розмірах  відповідно  до  мінімальної 
заробітної  плати  згідно  із  Законом  N  489-V  (  489-16  ) від 
19.12.2006;    додатково   див.   Рішення   Конституційного   Суду 
N  6-рп/2007  (  v0a6p710-07  )  від  09.07.2007 } { Дію статті 40 
зупинено  на  2006  рік  в частині виплати компенсацій і допомог у 
розмірах  відповідно  до  мінімальної  заробітної  плати згідно із 
Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 }
     Стаття 40. Оплата праці військовослужбовців, 
                військовозобов'язаних, вільнонайманих, які 
                несуть службу на територіях радіоактивного 
                забруднення 

     Військовослужбовцям,  які  несуть  службу    на    територіях 
радіоактивного забруднення, підвищення  оплати  праці  провадиться 
шляхом  нарахування  на  оклади  грошового  утримання    надбавок, 
встановлених статтею 39 цього Закону.
     Військовозобов'язаним,    вільнонайманим,    призваним     та 
направленим для ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,  а 
також   тим,   які  несуть  службу  на  територіях  радіоактивного 
забруднення, оплата праці провадиться згідно із статтею  39  цього 
Закону за всі календарні  дні  роботи  на  підставі  довідки,  яка 
надається військовою частиною. 

     {  Дію  статті  41  зупинено  на  2007  рік в частині виплати 
компенсацій   і  допомог  у  розмірах  відповідно  до  мінімальної 
заробітної  плати  згідно  із  Законом  N  489-V  (  489-16  ) від 
19.12.2006;    додатково   див.   Рішення   Конституційного   Суду 
N  6-рп/2007  (  v0a6p710-07  )  від  09.07.2007 } { Дію статті 41 
зупинено  на  2006  рік  в частині виплати компенсацій і допомог у 
розмірах  відповідно  до  мінімальної  заробітної  плати згідно із 
Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 }
     Стаття 41. Оплата праці працівників, які перебувають 
                у відрядженні на територіях радіоактивного 
                забруднення 

     Працівникам,  тимчасово  переведеним  або   відрядженим   для 
роботи на  територіях  радіоактивного  забруднення,  оплата  праці 
провадиться з урахуванням доплат, передбачених  статтею  39  цього 
Закону,   виплачуються    добові    у    розмірі,    передбаченому 
законодавством.  У   зоні   відчуження   добові   виплачуються   у 
підвищеному  розмірі,  який  встановлюється  Кабінетом   Міністрів 
України. { Частина перша статті 41 в  редакції  Закону  N  2532-12
від 01.07.92, із змінами, внесеними згідно із Законом N  230/96-ВР
від 06.06.96 }
     Працівникам, відрядженим на будівництво об'єктів,  пов'язаних 
з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, замість добових 
виплачується 75 процентів середньої  заробітної  плати  за  місцем 
основної роботи. 

     {  Частину  третю  статті  41  виключено  на  підставі Закону 
N 230/96-ВР від 06.06.96 } 
 

     {  Статтю 42 виключено на підставі Закону N 107-VI ( 107-17 ) 
від  28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням 
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 
 

     Стаття 43. Оплата  праці працівників, зайнятих спеціальною 
                переробкою, утилізацією,  дослідженням сировини 
                і    матеріалів    з    підвищеною    внаслідок 
                Чорнобильської  катастрофи  радіоактивністю,  а 
                також   контролем,   ремонтом   і   спеціальною 
                обробкою  радіоактивно  забруднених   технічних 
                засобів 

     Оплата праці працівників,  зайнятих  спеціальною  переробкою, 
утилізацією,  дослідженням  сировини  і  матеріалів  з  підвищеною 
внаслідок Чорнобильської катастрофи  радіоактивністю,  провадиться 
за підвищеними на  25  процентів  тарифними  ставками  (відрядними 
розцінками)  і  посадовими  окладами   за    умови    розташування 
підприємства поза зонами радіоактивного  забруднення  і  постійної 
потужності дози зовнішнього опромінення на робочому місці понад 50 
мікрорентген на годину.
     Оплата праці працівників, зайнятих ремонтом і обслуговуванням 
технічних  засобів  та  обладнання,  їх   спеціальною    обробкою, 
проведенням дозиметричного контролю, провадиться за підвищеними на 
25  процентів  тарифними   ставками    (відрядними    розцінками), 
посадовими окладами за умови, що поверхневе забруднення  внаслідок 
Чорнобильської катастрофи  цих  технічних  засобів  та  обладнання 
перевищує встановлені норми.
{ Стаття 43 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 } 

     {  Дію  статті  44  зупинено  на  2007  рік в частині виплати 
компенсацій   і  допомог  у  розмірах  відповідно  до  мінімальної 
заробітної  плати  згідно  із  Законом  N  489-V  (  489-16  ) від 
19.12.2006;    додатково   див.   Рішення   Конституційного   Суду 
N  6-рп/2007  (  v0a6p710-07  )  від  09.07.2007 } { Дію статті 44 
зупинено  на  2006  рік  в частині виплати компенсацій і допомог у 
розмірах  відповідно  до  мінімальної  заробітної  плати згідно із 
Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 }
     Стаття 44. Оплата праці у вихідні та святкові дні на 
                територіях радіоактивного забруднення 

     Оплата  праці  у  вихідні  та  святкові  дні  на   територіях 
радіоактивного забруднення  провадиться  в  подвійному  розмірі  з 
урахуванням доплат, встановлених  статтею  39 цього Закону.
{ Стаття 44 із змінами, внесеними згідно із  Законом  N  230/96-ВР
від 06.06.96 } 

     Стаття 45. Збереження за працівниками середньої заробітної 
                плати та стажу роботи при звільненні у зв'язку 
                з відселенням або самостійним переселенням 

{  Назва  статті  45  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом 
N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005 } 

     За працівниками, які звільняються з підприємств,  установ  та 
організацій у разі  розірвання  трудового  договору  у  зв'язку  з 
відселенням    або    самостійним    переселенням    з   території 
радіоактивного  забруднення  відповідно  до статті 4 цього Закону, 
зберігаються    за    попереднім    місцем    роботи   на   період 
працевлаштування, але не більш як на три місяці, середня заробітна 
плата  з  урахуванням  місячної  вихідної допомоги та безперервний 
стаж  роботи.  {  Частина  перша  статті  45 із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005 }
     Зберігається  середня заробітна плата і стаж роботи на період 
працевлаштування  і протягом четвертого місяця з дня звільнення за 
умови,  що працівник своєчасно (у місячний строк після звільнення) 
звернувся  до  служби зайнятості, але не був нею працевлаштований. 
{  Частина друга статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005 }
     У випадках, коли чотиримісячний  строк  минув,  і  відповідну 
роботу  працівнику  не  було  запропоновано,  і  немає  можливості 
навчання  нових  професій  (спеціальностей)  або  коли   працівник 
звернувся  до  служби  зайнятості  пізніше  місячного   строку   з 
поважних причин, йому надається  статус  безробітного  з  виплатою 
допомоги  по  безробіттю  відповідно  до   Закону   України   "Про 
зайнятість населення" ( 803-12 ). { Частина  третя  статті  45  із 
змінами, внесеними згідно із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 } 
 

     {  Статтю 46 виключено на підставі Закону N 107-VI ( 107-17 ) 
від  28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням 
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 
 

     Стаття 47.  Щорічні відпустки працівникам, які  працюють 
                 (перебувають  у  відрядженні) на  територіях 
                 радіоактивного забруднення 

     Працівники, які працюють  (перебувають  у   відрядженні)   на 
територіях радіоактивного забруднення, надається щорічна відпустка 
тривалістю пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу:
     - у   зонах   відчуження   та   безумовного   (обов'язкового) 
відселення - 44 календарні дні.  Загальна тривалість відпустки  не 
повинна перевищувати 56 календарних днів;
     - у  зоні  гарантованого  добровільного   відселення   -   37 
календарних   днів.   Загальна  тривалість  відпустки  не  повинна 
перевищувати 49 календарних днів;
     - у  зоні   посиленого   радіоекологічного  контролю   -   30 
календарних   днів.  Загальна  тривалість  відпустки  не   повинна 
перевищувати 42 календарних днів.
     Зазначені відпустки  надаються  без   урахування   додаткової 
відпустки, передбаченої законодавством України.
     В усіх випадках тривалість щорічної відпустки не повинна бути 
меншою   за   передбачену  законодавством  України  для  будь-якої 
категорії працівників.  За працівниками,  які отримують  відпустку 
більшої  тривалості,  ніж  передбачено цим Законом,  її тривалість 
зберігається.
{ Стаття 47 в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

                         Р о з д і л VIII 

            ПЕНСІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ ОСОБАМ, ВІДНЕСЕНИМ ДО 
                       КАТЕГОРІЙ 1, 2, 3, 4 

     Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, 
                особам, які стали інвалідами внаслідок 
                Чорнобильської катастрофи, учасникам 
                ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
                АЕС та сім'ям за втрату годувальника 

     Одноразова  компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії 
на   Чорнобильській   АЕС,   які   стали   інвалідами    внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, та сім'ям, які втратили годувальника із 
числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській  АЕС  та  смерть  яких  пов'язана  з Чорнобильською 
катастрофою,  щорічна  допомога  на  оздоровлення  виплачується  в 
порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
{  Текст  статті  48  в редакції Закону N 2532-XII ( 2532-12 ) від 
01.07.92; із змінами, внесеними згідно із Законами N 230/96-ВР від 
06.06.96,   N   563-XIV  (  563-14  )  від  25.03.99,  N  2638-III 
(  2638-14 ) від 11.07.2001; в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) 
від  28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням 
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 
{  Щодо  дії  тексту  статті  48  додатково  див. Закони N 3235-IV 
(  3235-15  )  від  20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, 
Рішення  Конституційного  Суду  N  6-рп/2007  (  v0a6p710-07 ) від 
09.07.2007 } 

     Стаття 49. Пенсії особам, віднесеним до 
                категорій 1, 2, 3, 4 

{  Установити,  що  у  2007  році  працюючим  пенсіонерам, на яких 
поширюється  дія  цього  Закону,  достроково  призначена пенсія за 
віком  (з  урахуванням  підпункту  "г"  пункту  1 статті 26 Закону 
України  "Про зайнятість населення" ( 803-12 ), пункту "в" частини 
другої  статті  12  Закону  України "Про загальні засади подальшої 
експлуатації   і  зняття  з  експлуатації  Чорнобильської  АЕС  та 
перетворення  зруйнованого  четвертого  енергоблока  цієї  АЕС  на 
екологічно  безпечну  систему"  (  309-14  )  та  статті 21 Закону 
України  (  3721-12  )  "Про  основні  засади  соціального захисту 
ветеранів  праці  та  інших  громадян  похилого віку в Україні") у 
період до досягнення пенсійного віку, передбаченого законодавством 
для  відповідної категорії осіб, не виплачується згідно із Законом 
N  489-V  (  489-16  )  від  19.12.2006;  додатково  див.  Рішення 
Конституційного Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } 
{  Установити,  що  з 1 січня 2007 року максимальний розмір пенсії 
або  щомісячного  довічного  грошового  утримання  (з  урахуванням 
надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги 
та  пенсій  за  особливі заслуги перед Україною та інших доплат до 
пенсій,  встановлених законодавством), призначених (перерахованих) 
у  2006-2007 роках відповідно до цього Закону не може перевищувати 
12  мінімальних  розмірів  пенсії  за  віком, встановленої абзацом 
першим    частини   першої   статті   28   Закону   України   "Про 
загальнообов'язкове  державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), а 
по  інших  категоріях  пенсіонерів  розмір  пенсії або щомісячного 
довічного  грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, 
додаткових   пенсій,  цільової  грошової  допомоги  та  пенсій  за 
особливі  заслуги  перед  Україною  та  інших  доплат  до  пенсій, 
встановлених  законодавством),  призначених (перерахованих) у 2007 
році,  не  може  перевищувати 10 тисяч гривень на місяць згідно із 
Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 } 
{ Установити, що розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, 
додаткових   пенсій,  цільової  грошової  допомоги  та  пенсій  за 
особливі  заслуги  перед  Україною  та  інших  доплат  до  пенсій, 
встановлених  законодавством),  призначених у 2006 році відповідно 
до  цього  Закону,  не  може перевищувати 12 мінімальних пенсій за 
віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону 
України  "Про  загальнообов'язкове  державне пенсійне страхування" 
(  1058-15  ),  згідно  із  Законом  N  3235-IV  (  3235-15  ) від 
20.12.2005 } 
{ Установити, що у 2006 році достроково призначена пенсія за віком 
з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України "Про 
зайнятість населення" ( 803-12 ) у період до досягнення пенсійного 
віку, передбаченого законодавством для відповідної категорії осіб, 
працюючим  пенсіонерам,  на  яких поширюється дія цього Закону, не 
виплачується   згідно  із  Законом  N  3235-IV  (  3235-15  )  від 
20.12.2005 } 

     Пенсії  особам,  віднесеним  до  категорій  1,  2,   3,    4, 
встановлюються у вигляді:
     а) державної пенсії;
     б)  додаткової  пенсії  за  шкоду,  заподіяну  здоров'ю,  яка 
призначається після виникнення права на державну пенсію. 

     Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну 
                здоров'ю, особам, віднесеним до категорії 1 

     Особам,  віднесеним  до  категорії 1, призначається щомісячна 
додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, у розмірах: 

     інвалідам I групи - 30 процентів  прожиткового  мінімуму  для 
осіб, які втратили працездатність; 

     інвалідам II  групи  - 20 процентів прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність; 

     інвалідам III  групи,   дітям-інвалідам,   а   також   хворим 
внаслідок Чорнобильської   катастрофи   на   променеву  хворобу  - 
15 процентів  прожиткового  мінімуму  для   осіб,   які   втратили 
працездатність. 

     Розмір прожиткового   мінімуму   для   осіб,   які   втратили 
працездатність,  визначається на момент виплати додаткової  пенсії 
згідно   із  законом  про  Державний  бюджет  України  і  не  може 
коригуватися іншими нормативно-правовими актами.
{  Текст  статті  50  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законами 
N  2532-XII  ( 2532-12 ) від 01.07.92, N 230/96-ВР від 06.06.96; в 
редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано 
неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

     Стаття 51. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну 
                здоров'ю, особам, віднесеним до категорій 
                2, 3, 4 

     Особам, віднесеним до категорії 2, щомісячна додаткова пенсія 
за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається в розмірі 15 процентів 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 

     Особам, віднесеним до категорії 3, щомісячна додаткова пенсія 
за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається в розмірі 10 процентів 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 

     Особам, віднесеним до категорії 4, щомісячна додаткова пенсія 
за шкоду,  заподіяну здоров'ю, призначається в розмірі 5 процентів 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 

     Розмір прожиткового   мінімуму   для   осіб,   які   втратили 
працездатність,  визначається на момент виплати додаткової  пенсії 
згідно   із  законом  про  Державний  бюджет  України  і  не  може 
коригуватися іншими нормативно-правовими актами.
{  Текст  статті  51  в  редакції  Закону  N 107-VI ( 107-17 ) від 
28.12.2007  -  зміну  визнано  неконституційною  згідно з Рішенням 
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

     Стаття 52. Щомісячна компенсація сім'ям за втрату 
                годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи 

     Щомісячна  компенсація    в    разі    втрати    годувальника 
призначається на кожного непрацездатного члена сім'ї, який був  на 
його  утриманні,  в розмірі 10 процентів прожиткового мінімуму для 
осіб,   які   втратили   працездатність,   незалежно  від  пенсії, 
передбаченої  законодавством України. { Частина перша статті 52 із 
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  107-VI ( 107-17 ) від 
28.12.2007  -  зміну  визнано  неконституційною  згідно з Рішенням 
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
     Розмір   прожиткового   мінімуму   для   осіб,  які  втратили 
працездатність,  визначається на момент виплати компенсації згідно 
із  законом  про  Державний  бюджет України і не може коригуватися 
іншими нормативно-правовими актами. { Статтю 52 доповнено частиною 
згідно  із  Законом  N  107-VI  (  107-17 ) від 28.12.2007 - зміну 
визнано  неконституційною  згідно  з Рішенням Конституційного Суду 
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
     Право на щомісячну компенсацію  в  разі  втрати  годувальника 
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  мають  непрацездатні  члени 
сім'ї годувальника, які були на його утриманні.  При  цьому  дітям 
щомісячна компенсація призначається незалежно від  того,  чи  були 
вони на утриманні годувальника.
     Члени  сім'ї,  які  вважаються непрацездатними і утриманцями, 
визначаються відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ). { Частина статті 52 із 
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 3108-IV ( 3108-15 ) від 
17.11.2005 }
     Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі і стажисти мають 
право на щомісячну компенсацію в разі втрати годувальника на строк 
навчання у навчальних закладах, але не більш як до досягнення ними 
23-річного віку. 

     Статт
Категория: Про статус і соціальний захист громадян | Добавил: Natis (01.03.2011)
Просмотров: 937 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
Случайное фото
Поиск
Облако тегов
Кто в гостях
Погода в Чернобыле
Категории раздела
Зона отчуждения [2]
Зона отчуждения
Про статус і соціальний захист громадян [6]
Про статус і соціальний захист громадян
Последние новости
[06.05.2017]
Обновлен и добавлен материал (0)
[27.04.2017]
Поминальные дни в Чернобыле и Чернобыльском районе в 2017 году. (0)
[26.04.2016]
30 лет со дня катастрофы. (0)
[22.04.2016]
Про організацію та забезпечення проведення Днів пам*яті (поминальних днів) у 2016 році (0)
Чат
Наш возраст
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright © 2009-2021 chernobylpeople.ucoz.ua Все права защищены. При использовании материалов сайта в письменном или электронном виде, ссылка на сайт обязательна. | Конструктор сайтов - uCoz